Kvalitné doučovanie matematiky

Kontakt

Referencia

 

Pred niekoľkými rokmi som začala externe študovať ekonomiku. Poriadnym 'sitom' boli dva semestre matematiky, ktoré sa stali doslova mojou 'nočnou morou'. Vďaka Jurajovi som to však úspešne zvládla.

 

Monika Sobotová

 

 

 

Doučovanie matematiky - Základná škola

Doučovanie matematiky - Základná škola

 

 

Doučujem všetky oblasti základoškolského učiva z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše deti na písomku, monitor aj na prijímacie pohovory na SŠ. Matematické oblasti ZŠ, ktoré doučujem, sú napr.:


~ Prvý stupeň (1.-4. ročník):

 

- Prirodzené čísla

- Čítanie a písanie čísel

- Porovnávanie čísel

- Vytváranie čísel

- Zaokrúhľovanie čísel na desiatky

- Zobrazovanie čísel na číselnej osi

- Sčítanie a odčítanie

- Počítanie spamäti a písomné počítanie

- Používanie kalkulačky

- Skúška správnosti riešenia

- Slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie

- Násobenie a delenie

- Násobilka

- Slovné úlohy na násobenie a delenie

- Geometria a meranie

- Rovinné a priestorové geometrické tvary

- Kreslenie a rysovanie priamych a krivých čiar

- Body, úsečky, priamky

- Meranie dĺžok úsečiek a porovnávanie ich dĺžok

- Milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer

- Premieňanie jednotiek dĺžky

- Odhad dĺžky v metroch

- Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov

- Rysovanie štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Rysovanie kružnice, rozdiel medzi kružnicou a kruhom

- Vytváranie telies z kociek

- Riešenie aplikačných úloh

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh

- Pravdivé a nepravdivé výroky

- Negácia výrokov

- Stúpajúce a klesajúce postupnosti

- Vytváranie skupín predmetov

- Usporiadanie dvoch, troch a viacerých predmetov a čísel

- Stĺpcové diagramy

- Aritmetický priemer

 

~ Druhý stupeň (5.-9. ročník):

 

- Čísla a operácie s nimi

- Rímske čísla

- Desatinné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel

- Násobenie a delenie prirodzených čísel

- Deliteľnosť prirodzených čísel

- Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel

- Kladné a záporné čísla, opačné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie kladných a záporných čísel

- Rozpis prirodzeného čísla v desiatkovej číselnej sústave

- Číselná os, vzdialenosť čísla na číselnej osi

- Číselný výraz

- Najmenší spoločný násobok

- Najväčší spoločný deliteľ

- Percentá

- Mierka plánu a mapy

- Mocniny, odmocniny a operácie s nimi

- Zlomky

- Zlomky – teória a príklady

- Porovnávanie a usporiadanie zlomkov

- Zložené zlomky

- Násobenie zlomkov

- Výrazy

- Výraz a jeho úprava

- Výraz s premennou

- Lomený výraz

- Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

- Krátenie a rozširovanie lomených výrazov

- Násobenie jednočlena jednočlenom

- Násobenie mnohočlena jednočlenom

- Rovnice, nerovnice a funkcie

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Riešenie lineárnych rovníc ekvivalentnými úpravami

- Lineárne rovnice s neznámou v menovateli

- Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi

- Sčítacia, dosadzovacia a porovnávacia metóda

- Nerovnosti – intervaly a ich grafické znázornenie

- Definícia funkcie

- Priama a nepriama úmernosť a ich grafy

- Vklad, úrok a úroková miera

- Slovné úlohy riešené lineárnymi rovnicami

- Slovné úlohy o spoločnej práci a o pohybe

- Trojuholník

- Významné prvky trojuholníka

- Výška trojuholníka

- Zhodnosť trojuholníkov

- Pytagorova veta

- Uhly

- Sínus, kosínus a tangens uhla

- Obvody a obsahy

- Jednotky obsahu a ich vzájomné premieňanie

- Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika

- Obvod a obsah kruhu

- Dĺžka kružnice

- Povrchy a objemy

- Jednotky objemu a ich vzájomné premieňanie

- Povrch a objem kvádra, hranola a kocky

- Povrch a objem valca a rotačného kužeľa

- Povrch a objem gule

- Geometria a rysovanie

- Základy rysovania

- Rovina, polrovina, priamka, polpriamka, úsečka

- Kruh a kružnica

- Rovnobežník a jeho vlastnosti

- Osová a stredová súmernosť

- Kombinatorika a pravdepodobnosť

 

~ Neváhajte ma kontaktovať!

 

 

kvalitni-doucovani-matematiky.cz Spätné odkazy

Copyright © 2010-2017 DoucovanieMatematiky.sk - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.