Kvalitné doučovanie matematiky

Kontakt

Referencia

 

Potreboval som dohnať zanedbané stredoškolské učivo 15 rokov po škole.. A len vďaka Jurajovi sa mi to aj podarilo...

 

Stanislav Beliansky

 

 

 

Doučovanie matematiky - Základná škola

Doučovanie matematiky - Základná škola

 

 

Doučujem všetky oblasti základoškolského učiva z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše deti na písomku, monitor aj na prijímacie pohovory na SŠ. Matematické oblasti ZŠ, ktoré doučujem, sú napr.:


~ Prvý stupeň (1.-4. ročník):

 

- Prirodzené čísla

- Čítanie a písanie čísel

- Porovnávanie čísel

- Vytváranie čísel

- Zaokrúhľovanie čísel na desiatky

- Zobrazovanie čísel na číselnej osi

- Sčítanie a odčítanie

- Počítanie spamäti a písomné počítanie

- Používanie kalkulačky

- Skúška správnosti riešenia

- Slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie

- Násobenie a delenie

- Násobilka

- Slovné úlohy na násobenie a delenie

- Geometria a meranie

- Rovinné a priestorové geometrické tvary

- Kreslenie a rysovanie priamych a krivých čiar

- Body, úsečky, priamky

- Meranie dĺžok úsečiek a porovnávanie ich dĺžok

- Milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer

- Premieňanie jednotiek dĺžky

- Odhad dĺžky v metroch

- Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov

- Rysovanie štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Rysovanie kružnice, rozdiel medzi kružnicou a kruhom

- Vytváranie telies z kociek

- Riešenie aplikačných úloh

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh

- Pravdivé a nepravdivé výroky

- Negácia výrokov

- Stúpajúce a klesajúce postupnosti

- Vytváranie skupín predmetov

- Usporiadanie dvoch, troch a viacerých predmetov a čísel

- Stĺpcové diagramy

- Aritmetický priemer

 

~ Druhý stupeň (5.-9. ročník):

 

- Čísla a operácie s nimi

- Rímske čísla

- Desatinné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel

- Násobenie a delenie prirodzených čísel

- Deliteľnosť prirodzených čísel

- Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel

- Kladné a záporné čísla, opačné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie kladných a záporných čísel

- Rozpis prirodzeného čísla v desiatkovej číselnej sústave

- Číselná os, vzdialenosť čísla na číselnej osi

- Číselný výraz

- Najmenší spoločný násobok

- Najväčší spoločný deliteľ

- Percentá

- Mierka plánu a mapy

- Mocniny, odmocniny a operácie s nimi

- Zlomky

- Zlomky – teória a príklady

- Porovnávanie a usporiadanie zlomkov

- Zložené zlomky

- Násobenie zlomkov

- Výrazy

- Výraz a jeho úprava

- Výraz s premennou

- Lomený výraz

- Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

- Krátenie a rozširovanie lomených výrazov

- Násobenie jednočlena jednočlenom

- Násobenie mnohočlena jednočlenom

- Rovnice, nerovnice a funkcie

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Riešenie lineárnych rovníc ekvivalentnými úpravami

- Lineárne rovnice s neznámou v menovateli

- Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi

- Sčítacia, dosadzovacia a porovnávacia metóda

- Nerovnosti – intervaly a ich grafické znázornenie

- Definícia funkcie

- Priama a nepriama úmernosť a ich grafy

- Vklad, úrok a úroková miera

- Slovné úlohy riešené lineárnymi rovnicami

- Slovné úlohy o spoločnej práci a o pohybe

- Trojuholník

- Významné prvky trojuholníka

- Výška trojuholníka

- Zhodnosť trojuholníkov

- Pytagorova veta

- Uhly

- Sínus, kosínus a tangens uhla

- Obvody a obsahy

- Jednotky obsahu a ich vzájomné premieňanie

- Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika

- Obvod a obsah kruhu

- Dĺžka kružnice

- Povrchy a objemy

- Jednotky objemu a ich vzájomné premieňanie

- Povrch a objem kvádra, hranola a kocky

- Povrch a objem valca a rotačného kužeľa

- Povrch a objem gule

- Geometria a rysovanie

- Základy rysovania

- Rovina, polrovina, priamka, polpriamka, úsečka

- Kruh a kružnica

- Rovnobežník a jeho vlastnosti

- Osová a stredová súmernosť

- Kombinatorika a pravdepodobnosť

 

~ Neváhajte ma kontaktovať!

 

 

kvalitni-doucovani-matematiky.cz Spätné odkazy

Copyright © 2010-2017 DoucovanieMatematiky.sk - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.