Kvalitné doučovanie matematiky

Kontakt

Referencia

 

Doučovanie od Juraja mi naozaj pomohlo prehĺbiť si učivo celého druhého stupňa ZŠ...

 

Michal Urban

 

 

 

Doučovanie matematiky - Stredná škola

Doučovanie matematiky - Stredná škola

 

 

Doučím Vás akékoľvek stredoškolské učivo z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše dieťa na písomku, maturitu aj na prijímacie pohovory na VŠ. Matematické oblasti SŠ, ktoré doučujem, sú napr.:


- Algebraické výrazy a mnohočleny

- Číselné obory

- Deliteľnosť čísel

- Absolútna hodnota reálneho čísla

- Rovnice a nerovnice

- Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou

- Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Rovnice a nerovnice s parametrom

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Funkcie a ich vlastnosti

- Konštantná a lineárna funkcia

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Logaritmická funkcia

- Goniometrické funkcie a vzťahy medzi nimi

- Postupnosti a rady a ich vlastnosti

- Aritmetická postupnosť

- Geometrická postupnosť

- Nekonečné rady

- Kombinatorika

- Kombinačné čísla

- Faktoriály a Binomická veta

- Pravdepodobnosť a štatistika

- Planimetria

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Uhly v kružnici

- Zhodnosť a podobnosť útvarov

- Trigonometrické riešenie trojuholníka

- Zhodné a podobné zobrazenia v rovine

- Konštrukčné úlohy

- Stereometria

- Polohové vlastnosti útvarov

- Rez kocky a iných telies rovinou

- Metrické vzťahy útvarov v priestore

- Objem a povrch telies

- Vektory

- Analytické vyjadrenie priamky a roviny

- Parametrická a všeobecná rovnica priamky a roviny

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Vzdialenosti a odchýlky lineárnych útvarov

- Analytická geometria kvadratických útvarov

- Kružnica, elipsa, parabola, hyperbola a ich rovnice

- Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov

- Infinitezimálne počty

- Limita a spojitosť funkcie

- Derivácia funkcie a jej aplikácie

- Neurčitý a určitý integrál

- Komplexné čísla a ich vlastnosti

- Riešenie rovníc v množine komplexných čísel

 

~ Neváhajte a kontaktujte ma!

 

 

kvalitni-doucovani-matematiky.cz Spätné odkazy

Copyright © 2010-2017 DoucovanieMatematiky.sk - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.