Kvalitné doučovanie matematiky

Kontakt

Referencia

 

Vďaka jeho spôsobu doučovania som nielenže pochopil učivá, ktoré mi dovtedy boli nepochopiteľné, ale taktiež bol úspešne splnený môj hlavný cieľ, reparát...

 

Tomáš Svoboda

 

 

 

Doučovanie matematiky - Stredná škola

Doučovanie matematiky - Stredná škola

 

 

Doučím Vás akékoľvek stredoškolské učivo z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše dieťa na písomku, maturitu aj na prijímacie pohovory na VŠ. Matematické oblasti SŠ, ktoré doučujem, sú napr.:


- Algebraické výrazy a mnohočleny

- Číselné obory

- Deliteľnosť čísel

- Absolútna hodnota reálneho čísla

- Rovnice a nerovnice

- Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou

- Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Rovnice a nerovnice s parametrom

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Funkcie a ich vlastnosti

- Konštantná a lineárna funkcia

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Logaritmická funkcia

- Goniometrické funkcie a vzťahy medzi nimi

- Postupnosti a rady a ich vlastnosti

- Aritmetická postupnosť

- Geometrická postupnosť

- Nekonečné rady

- Kombinatorika

- Kombinačné čísla

- Faktoriály a Binomická veta

- Pravdepodobnosť a štatistika

- Planimetria

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Uhly v kružnici

- Zhodnosť a podobnosť útvarov

- Trigonometrické riešenie trojuholníka

- Zhodné a podobné zobrazenia v rovine

- Konštrukčné úlohy

- Stereometria

- Polohové vlastnosti útvarov

- Rez kocky a iných telies rovinou

- Metrické vzťahy útvarov v priestore

- Objem a povrch telies

- Vektory

- Analytické vyjadrenie priamky a roviny

- Parametrická a všeobecná rovnica priamky a roviny

- Vzájomná poloha priamok a rovín

- Vzdialenosti a odchýlky lineárnych útvarov

- Analytická geometria kvadratických útvarov

- Kružnica, elipsa, parabola, hyperbola a ich rovnice

- Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov

- Infinitezimálne počty

- Limita a spojitosť funkcie

- Derivácia funkcie a jej aplikácie

- Neurčitý a určitý integrál

- Komplexné čísla a ich vlastnosti

- Riešenie rovníc v množine komplexných čísel

 

~ Neváhajte a kontaktujte ma!

 

 

kvalitni-doucovani-matematiky.cz Spätné odkazy

Copyright © 2010-2016 DoucovanieMatematiky.sk - Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu stránok bez písomného súhlasu je zakázané.