Referencia

 

Vždy, keď ma Juraj doučoval, vysvetlil mi to tak, že sa precvičovaná látka zdala byť úplne jednoduchá...

Zuzana Palšovičová

Prečítať viac

 

 

 

 

Doučovanie matematiky - Základná škola

Doučovanie matematiky - Základná škola

 

 

Doučujem všetky oblasti základoškolského učiva z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše deti na písomku z matematiky, monitor z matematiky aj na prijímacie skúšky z matematiky na strednú školu. Matematické oblasti ZŠ, ktoré doučujem, sú napr.:

 

~ Prvý stupeň (1.-4. ročník):

 

- Prirodzené čísla

- Čítanie a písanie čísel

- Porovnávanie čísel

- Vytváranie čísel

- Zaokrúhľovanie čísel

- Zobrazovanie čísel na číselnej osi

- Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie

- Počítanie spamäti a písomné počítanie

- Používanie kalkulačky

- Skúška správnosti riešenia

- Malá a veľká násobilka

- Slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie

- Slovné úlohy na násobenie a delenie

- Geometria a meranie

- Rovinné a priestorové geometrické tvary

- Kreslenie a rysovanie priamych a krivých čiar

- Body, úsečky, priamky

- Meranie dĺžok úsečiek a porovnávanie ich dĺžok

- Milimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer

- Premieňanie jednotiek dĺžky

- Odhad dĺžky v metroch

- Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných útvarov

- Rysovanie štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Rysovanie kružnice, rozdiel medzi kružnicou a kruhom

- Vytváranie telies z kociek

- Riešenie aplikačných úloh

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh

- Pravdivé a nepravdivé výroky

- Negácia výrokov

- Rastúce a klesajúce postupnosti

- Vytváranie skupín predmetov

- Usporiadanie dvoch, troch a viacerých predmetov a čísel

- Stĺpcové diagramy

- Základy kombinatoriky a pravdepodobnosti

 

~ Druhý stupeň (5.-9. ročník):

 

- Čísla a operácie s nimi

- Rímske čísla a Arabské čísla

- Prirodzené čísla

- Celé čísla

- Desatinné čísla

- Číselná os, vzdialenosť čísel na číselnej osi

- Pravidlá pre deliteľnosť prirodzených čísel

- Prvočísla a zložené čísla

- Rozklad čísel na súčin prvočísel

- Najmenší spoločný násobok

- Najväčší spoločný deliteľ

- Rozpis čísla v desiatkovej číselnej sústave

- Kladné a záporné čísla, opačné čísla

- Sčitovanie a odčitovanie kladných a záporných čísel

- Násobenie a delenie kladných a záporných čísel

- Porovnávanie a zaokrúhľovanie čísel

- Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel

- Násobenie a delenie desatinných čísel

- Mocniny, odmocniny a operácie s nimi

- Percentá, úroky, úmernosť

- Jedno percento

- Počet percent

- Hodnota

- Základ

- Promile

- Pomer

- Priama a nepriama úmernosť

- Trojčlenka

- Mierka plánu a mapy

- Vklad, úrok, úroková miera

- Zlomky

- Zlomky - teória a príklady

- Porovnávanie a usporiadanie zlomkov

- Úprava zlomku na základný tvar

- Krátenie a rozširovanie zlomkov

- Sčitovanie a odčitovanie zlomkov

- Násobenie a delenie zlomkov

- Jednoduché a zložené zlomky

- Pravé a nepravé zlomky

- Zmiešané čísla

- Výrazy

- Číselné výrazy

- Hodnota výrazu

- Výrazy s premennou

- Jednočleny a mnohočleny

- Vynímanie a vzorce

- Úprava výrazov

- Sčítanie a odčítanie výrazov

- Násobenie a delenie výrazov

- Výrazy s neznámou v menovateli

- Rovnice, nerovnice a funkcie

- Vyjadrenie neznámej zo vzorca

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Riešenie lineárnych rovníc ekvivalentnými úpravami

- Lineárne rovnice s neznámou v menovateli

- Riešenie sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi

- Sčítacia, dosadzovacia, porovnávacia a grafická metóda riešenia

- Nerovnosti - intervaly a ich grafické znázornenie

- Slovné úlohy riešené lineárnymi rovnicami

- Slovné úlohy o spoločnej práci a o pohybe

- Definícia funkcie

- Lineárna funkcia

- Graf funkcie

- Definičný obor funkcie

- Obor hodnôt funkcie

- Geometria a rysovanie

- Základné pravidlá rysovania

- Riešenie konštrukčných úloh

- Rovina, polrovina, priamka, polpriamka, úsečka

- Trojuholníky a štvoruholníky

- Štvorec a obdĺžnik

- Kosoštvorec, kosodĺžnik, rovnobežník a lichobežník

- Pravidelný šesťuholník a osemuholník

- Kruh a kružnica, tetiva kružnice

- Základné množiny bodov danej vlastnosti

- Os úsečky, os uhla

- Talesova kružnica

- Stredová a osová súmernosť

- Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

- Trojuholník

- Významné prvky trojuholníka

- Vrcholy a strany trojuholníka

- Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka

- Stredná priečka trojuholníka

- Ťažnica a výška trojuholníka

- Ťažisko a ortocentrum trojuholníka

- Kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

- Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník

- Pravouhlý trojuholník

- Pytagorova veta

- Sínus, kosínus, tangens a kotangens uhla

- Obvody a obsahy

- Jednotky obsahu a ich vzájomné premieňanie

- Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

- Obvod a obsah rovnobežníka a lichobežníka

- Obvod a obsah kruhu

- Dĺžka kružnice

- Povrchy a objemy

- Jednotky objemu a ich vzájomné premieňanie

- Povrch a objem kocky, kvádra, hranola a ihlana

- Povrch a objem valca a rotačného kužeľa

- Povrch a objem gule

- Kombinatorika a pravdepodobnosť

- Všetky možné usporiadania prvkov

- Výber s usporiadaním a bez usporiadania prvkov

- Výber s opakovaním a bez opakovania prvkov

- Nemožná udalosť, istá udalosť

- Náhodný pokus, náhodná udalosť

- Absolútna a relatívna početnosť udalosti

- Pravdepodobnosť náhodnej udalosti

- Použitie kombinatoriky a pravdepodobnosti v praxi

- Základy matematickej štatistiky

- Štatistický súbor, štatistický znak

- Aritmetický priemer

 

~ Neváhajte ma kontaktovať!

 

Ďalšia Ponuka

 

Monitor a maturita z matematiky na stiahnutie

Stiahnite si testy z minulých rokov

Monitor 2005-2023

Maturita 2006-2023

 

Zbierka úloh z matematiky

Prepočítajte si online príklady

Zbierka Úloh z Matematiky so Správnymi Výsledkami