Referencia

 

Pred niekoľkými rokmi som začala externe študovať ekonomiku. Poriadnym 'sitom' boli dva semestre matematiky, ktoré sa stali doslova mojou 'nočnou morou'. Vďaka Jurajovi som to však úspešne zvládla.

Monika Sobotová

Prečítať viac

 

 

 

 

Doučovanie matematiky - Stredná škola

Doučovanie matematiky - Stredná škola

 

 

Doučím Vás akékoľvek stredoškolské učivo z matematiky; pripravím Vás alebo Vaše dieťa na písomku z matematiky, maturitu z matematiky aj na prijímacie skúšky z matematiky na vysokú školu. Matematické oblasti SŠ, ktoré doučujem, sú napr.:

 

- Matematická a výroková logika

- Existenčný a všeobecný kvantifikátor

- Jednoduché výroky, zložené výroky

- Pravdivostná hodnota výroku

- Tabuľka pravdivostných hodnôt výrokov

- Operácie s výrokmi, logické spojky

- Konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia

- Obrátená implikácia a obmena implikácie

- Negácia jednoduchých a zložených výrokov

- Axióma, hypotéza, tautológia, kontradikcia

- Riešenie slovných úloh pomocou výrokovej logiky

- Matematické definície

- Matematické vety a matematické dôkazy

- Priamy a nepriamy dôkaz, dôkaz sporom

- Dôkaz matematickou indukciou

- Množiny a intervaly

- Konečné a nekonečné množiny

- Podmnožiny a nadmnožiny

- Prienik, zjednotenie a rozdiely množín a intervalov

- Doplnok množiny do nadmnožiny

- Riešenie slovných úloh pomocou množín

- Vennove diagramy

- Otvorené, polouzavreté a uzavreté intervaly

- Zakreslenie intervalov na číselnej osi

- Číselné obory a Číselné sústavy

- Číselné sústavy a prevody medzi nimi

- Prirodzené, celé, racionálne a iracionálne čísla

- Reálne a komplexné čísla

- Absolútna hodnota reálneho čísla

- Komplexné čísla a ich vlastnosti

- Odmocnina zo záporných čísel

- Definícia imaginárnej jednotky a komplexného čísla

- Mocniny imaginárnej jednotky

- Reálna a imaginárna časť komplexného čísla

- Absolútna hodnota komplexného čísla

- Algebraický a goniometrický tvar komplexného čísla

- Súčet, rozdiel, súčin a podiel komplexných čísel

- Mocnina komplexného čísla, Binomická veta

- Odmocnina z komplexného čísla, Moivreova veta

- Riešenie rovníc v množine komplexných čísel

- Algebraické výrazy a mnohočleny

- Sčítanie a odčítanie jednočlenov a mnohočlenov

- Násobenie a delenie jednočlena jednočlenom

- Roznásobovanie mnohočlena jednočlenom a mnohočlenom

- Delenie mnohočlena jednočlenom a mnohočlenom

- Rozklad výrazov a mnohočlenov na súčin

- Vynímanie pred zátvorku

- Použitie vzorcov pre algebraické výrazy

- Rozklad kvadratického trojčlena na súčin lineárnych dvojčlenov

- Lomené výrazy, výrazy so zlomkami

- Definičný obor lomených výrazov, určovanie podmienok

- Krátenie a rozširovanie lomených výrazov

- Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

- Násobenie a delenie lomených výrazov

- Rovnice a nerovnice

- Lineárne rovnice a nerovnice

- Kvadratické rovnice a nerovnice

- Iracionálne rovnice a nerovnice

- Exponenciálne rovnice a nerovnice

- Logaritmické rovnice a nerovnice

- Goniometrické rovnice a nerovnice

- Rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou

- Rovnice a nerovnice s parametrom

- Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc

- Sústavy lineárnej a kvadratickej rovnice

- Sústavy kvadratických rovníc

- Slovné úlohy na rovnice a na sústavy rovníc

- Slovné úlohy na nerovnice a na sústavy nerovníc

- Funkcie a ich vlastnosti

- Konštantná a lineárna funkcia

- Lineárna lomená funkcia

- Kvadratická funkcia

- Mocninová funkcia

- Exponenciálna funkcia

- Logaritmická funkcia

- Goniometrické funkcie a vzťahy medzi nimi

- Cyklometrické funkcie

- Inverzná funkcia

- Určovanie vlastností a grafu funkcie

- Postupnosti a ich vlastnosti

- Definícia postupnosti

- Konečné a nekonečné postupnosti

- n-tý člen postupnosti

- Súčet prvých n členov postupnosti

- Postupnosti zadané vzorcom pre n-tý člen

- Postupnosti zadané rekurentne

- Aritmetická postupnosť

- Geometrická postupnosť

- Určovanie vlastností postupností

- Slovné úlohy na postupnosti

- Jednoduché a zložené úrokovanie

- Nekonečné číselné rady

- Geometrický rad

- Súčet geometrického radu

- Kombinatorika

- Faktoriály a kombinačné čísla

- Binomická veta, Pascalov trojuholník

- Kombinácie, variácie, permutácie

- Kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu

- Kombinatorické výrazy

- Kombinatorické rovnice a nerovnice

- Pravdepodobnosť a štatistika

- Náhodný pokus, náhodný jav

- Opačné javy, disjunktné javy

- Závislé a nezávislé javy

- Prienik a zjednotenie javov

- Pravdepodobnosť náhodného javu

- Pravdepodobnosť opačného javu

- Pravdepodobnosť prieniku a zjednotenia javov

- Podmienená pravdepodobnosť

- Využitie kombinatoriky v pravdepodobnosti

- Bernoulliho schéma

- Matematická štatistika

- Náhodný výber

- Absolútna a relatívna početnosť hodnoty znaku

- Aritmetický priemer, geometrický priemer

- Stredná hodnota, modus a medián

- Rozptyl a smerodajná odchýlka

- Planimetria

- Obvod a obsah rovinných útvarov

- Trojuholník a jeho vlastnosti

- Goniometria a Trigonometria

- Pytagorova veta, Euklidove vety

- Sínusová a kosínusová veta

- Jednotková kružnica

- Prevod uhlov medzi kvadrantami

- Vzťahy medzi hodnotami goniometrických funkcií

- Stredový a obvodový uhol v kružnici

- Zhodnosť a podobnosť rovinných útvarov

- Zhodné a podobné zobrazenia v rovine

- Konštrukčné úlohy

- Stereometria

- Objem a povrch telies

- Metrické vzťahy útvarov v priestore

- Vzdialenosť dvoch bodov v priestore

- Vzdialenosť bodu od priamky v priestore

- Vzdialenosť dvoch priamok v priestore

- Vzdialenosť bodu od roviny

- Vzdialenosť priamky od roviny

- Vzdialenosť dvoch rovín

- Uhol dvoch priamok, kolmosť dvoch priamok

- Uhol priamky a roviny, kolmosť priamky a roviny

- Uhol dvoch rovín, kolmosť dvoch rovín

- Rez kocky a iných telies rovinou

- Analytická geometria

- Analytická geometria lineárnych a kvadratických útvarov

- Vektorová algebra, vektory a operácie s nimi

- Súradnice bodu na priamke, v rovine a v priestore

- Stred úsečky, dĺžka úsečky

- Súradnice vektora, veľkosť vektora

- Súčet a rozdiel vektorov, násobenie vektora číslom

- Skalárny a vektorový súčin vektorov

- Lineárna závislosť a nezávislosť vektorov

- Lineárna kombinácia vektorov

- Uhol dvoch vektorov

- Rovnobežnosť a kolmosť dvoch vektorov

- Smerový a normálový vektor priamky a roviny

- Analytické vyjadrenie priamky a roviny

- Parametrické rovnice priamky a roviny

- Všeobecná rovnica priamky a roviny

- Smernicový tvar rovnice priamky

- Smernica priamky, smerový uhol priamky

- Vzájomná poloha, vzdialenosti a odchýlky bodov, priamok a rovín

- Rovnobežné, totožné, rôznobežné a mimobežné priamky

- Rovnobežné, totožné a rôznobežné roviny

- Vzdialenosť dvoch bodov na priamke, v rovine a v priestore

- Vzdialenosť bodu od priamky v rovine a v priestore

- Vzdialenosť dvoch priamok v rovine a v priestore

- Vzdialenosť bodu od roviny, vzdialenosť priamky od roviny

- Vzdialenosť dvoch rovín

- Uhol dvoch priamok, priesečník dvoch priamok

- Uhol priamky a roviny, priesečník priamky a roviny

- Uhol dvoch rovín, priesečnica dvoch rovín

- Kolmosť dvoch priamok, kolmosť dvoch rovín

- Kolmosť priamky a roviny

- Kužeľosečky, analytická geometria kužeľosečiek

- Kružnica, elipsa, parabola, hyperbola a ich rovnice

- Stredový a všeobecný tvar rovnice kružnice

- Stred a polomer kružnice

- Stred, ohniská, poloosi a excentricita elipsy

- Vrchol, ohnisko, parameter a riadiaca priamka paraboly

- Stred, ohniská, excentricita a asymptoty hyperboly

- Vzájomná poloha priamky a kužeľosečky

- Sečnica, dotyčnica a nesečnica kužeľosečky

- Vzájomná poloha dvoch kužeľosečiek

- Limity, Derivácie, Integrály

- Limita postupnosti

- Limita funkcie

- Derivácia funkcie

- Neurčitý integrál funkcie

- Určitý integrál funkcie

- Aplikácie limít, derivácií a integrálov

 

~ Neváhajte a kontaktujte ma!

 

Ďalšia Ponuka

 

Monitor a maturita z matematiky na stiahnutie

Stiahnite si testy z minulých rokov

Monitor 2005-2019

Maturita 2006-2019

 

Zbierka úloh z matematiky

Prepočítajte si online príklady

Zbierka Úloh z Matematiky so Správnymi Výsledkami